Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

Lead Travel Idegenforgalmi Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részletes adatvédelmi tájékoztató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budaörs, 2018 július .

Tartalom

 

1.      Az adatkezelő személye és elérhetőségei 3

2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok. 3

3.      Meghatározások. 3

4.      Az adatkezelés elvei 4

5.      Az Lead Travel Idegenforgalmi Utazási Iroda Kft által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama. 4

6.      Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 6

7.      Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba. 7

8.      Az ügyfél hozzáférési jogai 7

9.      Az ügyfél helyesbítéshez való joga. 7

10.        Az ügyfél törléshez való joga. 8

11.        Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához. 9

12.        Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga. 10

13.        Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje. 10

14.        Panasz benyújtásához való jog. 11

15.        A jelen tájékoztató módosításai 11

 

 

 

 

 1.  Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 

Lead Travel Idegenforgalmi Utazási Iroda Kft (székhely: 1037, Budapest Bokor u. 12. cégjegyzékszám: 01-09-363839; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Tasnádi András; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: info@toursforyou.hu, 06 1 367 6695; a továbbiakban: Lead Travel Idegenforgalmi Kft) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 

 1. Meghatározások

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Lead Travel Idegenforgalmi Kft termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Lead Travel Idegenforgalmi Kft-vel utazási szerződést kötők. 

 

 1. Az adatkezelés elvei

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 1. jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

 

 1. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 

 1. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

 

 1. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

 

 1. olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

 

 1. oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

 1. A Lead Travel Idegenforgalmi Kft által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

 

 1. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. hírlevélre (telefonos, SMS értesítésre) feliratkozás

 

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 1. egyedi ajánlatkérés

 

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 1. utazási szerződés kötés

 

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

 

 

 

 1. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

 

 1. név;

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 1. e-mail cím (telefonszám);

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 1. a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, gyerekek száma és születési ideje, releváns egészségügyi adatok);

A szerződés tárgyának meghatározása.

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

 1. Profilalkotás

 

 1. az adott ügyfél kapcsán végzet I-VI. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége

Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 1.        Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

 1. a Lead Travel Idegenforgalmi Kft vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
 2. az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 3. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Lead Travel Idegenforgalmi Kft által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: email: budaors@leadtravel.hu, telefon: 06 23 500 475, személyesen: 2040 Budaörs, Őszibarack út 23.

 

 1. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

 

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 

 1. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 2. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 3. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
 4. a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az Lead Travel Idegenforgalmi Kft törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

 

 

 1. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

 

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Lead Travel Idegenforgalmi Kft visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Lead Travel Idegenforgalmi Kft köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Lead Travel Idegenforgalmi Kft kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Lead Travel Idegenforgalmi Kft ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

 1. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)             nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Lead Travel Idegenforgalmi Kft az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Lead Travel Idegenforgalmi Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a)          a Lead Travel Idegenforgalmi Kft kezeli e személyes adatokat, és

(b)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

 1. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Lead Travel Idegenforgalmi Kft a személyes adatokat kezeli.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d)          a Lead Travel Idegenforgalmi Kft kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f)           az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g)          nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h)          az adatkezelés a Lead Travel Idegenforgalmi Kft vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i)           az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Lead Travel Idegenforgalmi Kft kezeli a személyes adatait, és

(j)            az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(l)           az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m)         a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n)          az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Lead Travel Idegenforgalmi Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

 1. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

 

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)             nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)          az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b)          a Lead Travel Idegenforgalmi Kft már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c)          az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 1. az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Lead Travel Idegenforgalmi Kft jogos érdekei céljából, és
 2. az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Lead Travel Idegenforgalmi Kft általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Lead Travel Idegenforgalmi Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Lead Travel Idegenforgalmi Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b)          az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c)           kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

 1. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c)             nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d)             nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 1. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Tiltakozáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

 1. Panasz benyújtásához való jog

 

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Lead Travel Idegenforgalmi Kft azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

 1. A jelen tájékoztató módosításai

A Lead Travel Idegenforgalmi Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Lead Travel Idegenforgalmi Kft adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

 

még töltünk